Vår verksamhet

          
Ryds Behandlingshem AB bildades i augusti 1999, då Drömhus startades upp. Behandlingshemmet har successivt byggts upp och sedan september 2010 har Drömhus flyttat till Lillvikens lokaler i Ormaryd. (Drömhus i Lillviken)

Målgrupp
På Drömhus i Lillviken välkomnar vi pojkar och flickor i åldrarna 12-20 år med neuropsykiatrisk problematik och/eller skolproblematik samt psykosocial problematik. Vi tar även emot elever med ovanstående problematik i kombination med begåvningshandikapp.

Vi tar inte emot elever med renodlad missbruksproblematik och/eller kriminell problematik.

Typ av insats
HVB-hem (Hem för Vård eller Boende) med skolgång på en egen kommunal skola. Placeringar sker enligt SoL (Socialtjänstlagen) eller LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga).

 

Träningslägenheter

Ett boendealternativ där behandling bedrivs för elever som vi tillsammans anser klarar av ett eget boende med stöd av behandlingshemmet.


Utvärdering
Den övergripande verksamheten följs kontinuerligt upp av tillsynsmyndigheter och varje år skrivs en verksamhetsberättelse där det gångna årets verksamhet presenteras.

Behandlingsarbetet utvärderas genom regelbundna behandlingskonferenser var sjätte till var åttonde vecka. I dessa konferenser utvärderas, tillsammans med vårdnadshavare och socialtjänsten, de individuella vårdplanerna och genomförandeplanerna för respektive elev.

Miljö och lokaler                                                                                                       

Drömhus i Lillviken är beläget i det lilla samhället Ormaryd, mitt emellan Nässjö och Eksjö i Småland.  I Ormaryd finns goda förbindelser med tåg till bl.a. Jönköping, Nässjö och Eksjö. Fastigheten ligger vackert på egen sjötomt och består av ett flertal byggnader. I huvudbyggnaden finns kontor och konferensdel, kök och matsal samt gemensamhetsutrymmen. Eleverna bor antingen i en gemensam paviljong eller enskilt i någon av de tre träningslägenheterna. På området finns även byggnader med vaktmästarutrymmen, verkstad samt litet gym mm.  

 

 

Ryds Behandlingshem AB
  

Vårdtidens längd
Vårdtiden anpassas efter vilka behov eleven har och efter vilka mål som har satts upp i vårdplanen. Vid varje behandlingskonferens utvärderas elevens behov och var eleven befinner sig i förhållande till vårdplanen. Utifrån denna utvärdering görs en bedömning av det fortsatta vårdbehovet och på detta sätt hålls diskussionen om vårdtiden levande under hela placeringstiden.

Vi ser att det är viktigt att vårdtiden står i proportion till de uppsatta behandlingsmålen. Vi ser även att en viktig faktor som påverkar behandlingstiden är vilket förändringsarbete som sker i familjen på hemmaplan under placeringstiden.

Personal
Vi strävar efter en jämn köns -och åldersfördelning i vår personalgrupp. All personal har adekvat utbildning och/eller personlig lämplighet och erfarenhet för att arbeta med våra elever. I personalgruppen finns socionomer, personal med behandlingsassistent- och behandlingspedagogutbildning, lärare, skötare m.m.

Kostnad
Enligt överenskommelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid Placeringsförfrågan Ring:

070-396 99 04

Vid Brådskande Ärenden Ring:

070-396 99 04